آیه آیه تا مقصود 6

آیه آیه تا مقصود 6 راه بسته نیست و انسان با اندکی توجه و تذکر هم از راه عشق و زیبایی‌ها و هم از راه استدلال و خرد به خدا می‌رسد.

 بحث تقرب به خداوند و استفاده بهینه از آیه آیه قرآن بحثی بسیار لازم و ضروری است تا ما بتوانیم با چند تلاوت، فرسنگ‌ها راه به خدا نزدیک شویم و این به پیش‌زمینه‌هایی نیاز دارد.

خداوند متعال در ما دو نیرو آفریده؛ یکی عشق و دیگری عقل و هر دوی اینها انسان را به خدا نزدیک می‌کند.

اسباب، وسایل و راه‌های رسیدن به خدا در زندگی، ذهن و جان انسان فراوان است؛ مشروط بر اینکه اگر بخواهیم به او برسیم، راه آماده و مهیا می‌شود: «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ... » و بنابر نص صریح این آیه «ما راه‌ها را برای کسانی که بخواهند، نشان می‌دهیم.» یکی از دوستان در ناامیدی شعری منسوب به خیام را خواند و گفت که ما بریده‌ایم و در ناامیدی و شک و تردید افتاده‌ایم.

قومی متفکرند اندر ره دین / قومی به گمان فتاده در راه یقین
می‌ترسم از آن که بانگ آید روزی / کای بی‌خبران راه نه آنست و نه این

من در پاسخ این دو بیت رباعی را می‌گویم:

با این همه راه، راه غفلت مگزین / بیهوده در آستان حیرت منشین 

از خود بدر آ که کاروان رفت و رسید / گویی تو هنوز ره نه آنست و نه این

«مقداری توجه کنیم راه پیداست» و در رباعی دوم راه را مشخص کرده‌اند:

قومی به هوای دوست دل بسته به دین / قوم دگر از راه خرد جسته یقین

«گاهی هوای دوست یعنی عشق و گاهی تعقل»

عالم همه راه اوست ای بی‌خبران / بر سالک حق راه هم آنست و هم این 

راه بسته نیست. شما با اندکی توجه و تذکر هم از راه عشق و زیبایی‌ها به خدا می‌رسید و هم از راه استدلال و خرد.

امیدوارم خداوند متعال هر چه بیشتر ما را در راه وصول قرب خودش، که راه سعادت انسان است، موفق بگرداند.

 

ویدیو این قسمت