راه آشنا

راه آشنا

الهی سینه‌ای خواهیم و آهی/ بر این واماندگان گاهی نگاهی

نشان ده یا رب آن راه آشنا را/ که بگشاید از این بی‌راهه راهی

محمدعلی خسروی (ندا)