گردنۀ حیران

گردنۀ حیران

از پیچ و خم زلف تو حیران حیران/ جز با نظرت نبرده فرمان فرمان

مرجان تو کرده عقل و جان را مبهوت/ وز چینش آن دست به دندان دندان

محمدعلی خسروی (ندا)