خانه‌زاد خدا

خانه‌زاد خدا

علی است نادره مولود خانه‌زاد خدا/ چنانکه مردی و داد است خانه‌زاد علی

ز خُلق و خوی پیمبر جمال حق مشهود/ جلال او متجلی است در جهاد علی

علی نماد حقیقت در این جهان فناست/ حقیقت است به ملک بقا نماد علی

اگرچه نیست کسی در عداد ختم رسل/ به جز رسول خدا کیست در عداد علی

به سان او نتوان شد ولی توان پیمود/ مسیر حق که بود عفت و سداد علی

بیا و از یم نهج البلاغه گوهر جوی/ که خود نمی است ز دریای اجتهاد علی

به سیر انفس و آفاق گر تو را هوسی است/ نگر به خطبۀ اشباح از چکاد علی

بگو به داعیه‌داران قسط و خدمت خلق/ قیام حق نشود جز به عدل و داد علی

«ندا» ندید در این خانقاه غصه و داغ/ به جان قنبر او غمبری چو ناد علی

محمدعلی خسروی (ندا)