شعر


  • عطر وجود

  • دوشنبه 23 مرداد 1396
    ای آشنا به عطر وجودت مشام ما/ بیگانه نیست طعم دهانت به کام ما متن کامل

  • خانه‌زاد خدا

  • دوشنبه 23 مرداد 1396
    علی است نادره مولود خانه‌زاد خدا/ چنانکه مردی و داد است خانه‌زاد علی متن کامل