تاریخ علم و نوآوری‌های مسلمین

تاریخ علم و نوآوری‌های مسلمین کتاب «تاریخ علم و نوآوری‌های مسلمین»، حاوی 22 مقالۀ علمی و تحقیقی در زمینۀ تاریخ متون و رشته‌های گوناگون علمی است که به قلم محققان برجستۀ داخلی و خارجی فراهم شده است.

کتاب «تاریخ علم و نوآوری‌های مسلمین»، حاوی 22 مقالۀ علمی و تحقیقی در زمینۀ تاریخ متون و رشته‌های گوناگون علمی است که به قلم محققان برجستۀ داخلی و خارجی فراهم شده است.