مصوبات و صورت‌جلسات شورای مرکزی اوقاف

مصوبات و صورت‌جلسات شورای مرکزی اوقاف کتاب «مصوبات و صورت‌جلسات شورای مرکزی اوقاف»، در دو مجلد تنظیم شده است به طوری که بیش از هزار صفحه از صورت‌جلسات شورای عالی اوقاف را که در رژیم گذشته به تصویب رسیده منعکس کرده است.

کتاب «مصوبات و صورت‌جلسات شورای مرکزی اوقاف»، در دو مجلد تنظیم شده است به طوری که بیش از هزار صفحه از صورت‌جلسات شورای عالی اوقاف را که در رژیم گذشته به تصویب رسیده منعکس کرده است.