موسوعة الوقف فی الفقه الاسلامی

موسوعة الوقف فی الفقه الاسلامی کتاب «موسوعة الوقف فی الفقه الاسلامی»، بزرگترین مجموعۀ فقهی وقف است که در 11 مجلد و با همکاری آیت‌الله یعقوب جعفری تدوین شده است.

کتاب «موسوعة الوقف فی الفقه الاسلامی»، بزرگترین مجموعۀ فقهی وقف است که در 11 مجلد و با همکاری آیت‌الله یعقوب جعفری تدوین شده است.