آرمانشهر وحدت

آرمانشهر وحدت کتاب «آرمانشهر وحدت»، با استناد به آیات، احادیث، روایات و برخی وقایع تاریخی و نیز استفاده از اندیشه و گفتار امام‌خمینی(ره) به تعریف وحدت و نقش آن در زندگی پرداخته است.

کتاب «آرمانشهر وحدت»، با استناد به آیات، احادیث، روایات و برخی وقایع تاریخی و نیز استفاده از اندیشه و گفتار امام‌خمینی(ره) به تعریف وحدت و نقش آن در زندگی پرداخته است.