روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی ـ اجتماعی امام‌خمینی(ره)

روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی ـ اجتماعی امام‌خمینی(ره) کتاب «روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی ـ اجتماعی امام‌خمینی(ره)»، با هدف تهیۀ فهرستی گویا از تاریخ زندگی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، امام‌خمینی(ره) برای جویندگان راه و روش ایشان تدوین و تنظیم شده است.

کتاب «روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی ـ اجتماعی امام‌خمینی(ره)»، با هدف تهیۀ فهرستی گویا از تاریخ زندگی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، امام‌خمینی(ره) برای جویندگان راه و روش ایشان تدوین و تنظیم شده است.