الإسفار عن الأسفار

الإسفار عن الأسفار کتاب «الإسفار عن الأسفار» تألیف آیت‌الله سید رضی شیرازی است که کلیۀ مراحل تصحیح، تنظیم و انتشار آن توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خسروی انجام شده است.

کتاب «الإسفار عن الأسفار» تألیف آیت‌الله سید رضی شیرازی است که کلیۀ مراحل تصحیح، تنظیم و انتشار آن توسط حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خسروی انجام شده است.